Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 35 

Koivulinnan asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen

 

Ympäristölautakunta 02.11.2021 § 24 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Koivulinnan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinta on käynnistetty kaupungin toimesta ja kaupungin omana työnä. Alueen suunnittelu on ollut tavoitteena useita vuosia, koska se sijaitsee varsin lähellä kaupungin keskustaa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alue siirtyi pääosin kaupungin omistukseen vuonna 2019.

 

Ympäristölautakunta esitti 18.6.2019 kokouksessaan (§ 56), että kaupunginhallitus laittaisi vireille asemakaavan laatimisen. Kaupunginhallitus päätti 26.6.2019 (§ 178) asemakaavan aloittamisesta ja kuulutti vireille tulon. Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 12.7.2019 kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivulla.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hankkeesta on laadittu 16.7.2019. OAS on ollut nähtävillä 23.7.-23.9.2019 välisenä aikana. Ympäristölautakunta käsitteli 3.10.2019 kokouksessaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen. Lautakunta hyväksyi samalla 23.9.2019 tarkistetun OAS:n ja päätti asettaa sen uudelleen nähtäville. OAS oli toisen kerran nähtävillä 18.10.-4.11.2019 välisenä aikana.

 

Syksyn 2019 aikana on järjestetty useita asukastyöpajoja, joissa suunnittelualueen maankäyttöä on tarkasteltu teemakohtaisesti. Saadun palautteen, asukastilaisuuksien sekä aluetta koskevien selvitysten ja tavoitteiden pohjalta suunnittelua on jatkettu tutkimalla alueelle soveltuvia liikenne- ja viherverkon sekä korttelirakenteen ratkaisuja. 

 

Alueen suunnittelua on jatkettu kesällä 2020 laatimalla maankäyttöluonnos alueen kaavaratkaisun pohjaksi. Luonnos esittää suunnittelualueen kaavallisen rungon ja liittymisen aiemmin asemakaavoitettuun alueeseen. Samalla kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty vastaamaan suunnittelualueen tarkennettua rajausta.

 

Vuoden 2021 kuluessa koko suunnittelualueesta on laadittu luonnos asemakaavaksi. Kaava-alueen reunaosiin liittyvien asuinkiinteistöjen omistajien kanssa on keskusteltu erikseen heidän rakennuspaikkojensa kytkeytymisestä uuteen alueeseen.

 

Kaavahankkeesta on laadittu 25.10.2021 päivätty kaavaluonnos (kartta ja selostus) liitteineen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty tarkentuneen aluerajauksen ja suunnittelutilanteen mukaiseksi. Luonnosaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä tarkentuneen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville 30 vrk ajaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). OAS on nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Luonnosaineistosta saadut mielipiteet ja viranomaislausunnot otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Ympäristölautakunta 08.12.2022 § 95 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Koivulinnan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut luonnoksena nähtävillä 12.11.-13.12.2021 välisenä aikana. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavahankkeesta on laadittu 15.11.2022 päivätty kaavaehdotus liitteineen. Ehdotusaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2022 § 336 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ympäristölautakunta 16.05.2023 § 35  

519/10.01.03/2020  

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Koivulinnan asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä 20.12.2022-3.2.2023 välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa ja 4 muistutusta, joihin kaavan laatija on laatinut vastineet. Lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä ja vastineet on esitetty kaavaselostuksessa. Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen ja muistutusten perusteella pieniä muutoksia ja täydennyksiä. Niitä osallisia, joita muutokset koskevat, on tiedotettu ja kuultu erikseen.

 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 188 ja 196, lähivirkistysaluetta, Saarentien ja Koivulinnantien katualuetta sekä Valkojantien tiealuetta.

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 188, 196 ja 1801-1818, lähivirkistysaluetta, puistoaluetta ja katualuetta.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää Koivulinnan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.