Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 15


 

 

Sisäliikuntahalliselvitys, hankesuunnitelman vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 12.05.2022 § 38 

 

 

Tiivistelmä: Sijaintipaikan valinta alustavan hankesuunnitelman laatimiseksi.

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen

 

Sisäliikuntahalliselvityksen tekeminen on teknisen lautakunnan investointikohteena vuodelle 2022. Selvityksessä tarkastellaan alkuvaiheessa optimaalista sijaintipaikkaa kaikki hankkeeseen vaikuttavat tekijät huomioiden, jonka jälkeen siirrytään alustavan hankesuunnitelman tekemiseen. Hankesuunnitelman avulla hankkeelle saadaan laskettua karkea kustannusarvio mahdollista budjetointia varten sekä mahdollistettua hankkeen esittäminen lisättäväksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.

 

Päätavoitteina sisäliikuntahallin suhteen ovat selvityksessä hyvän sijainnin lisäksi, maltilliset kustannukset sekä korkea käyttöaste. Selvitykseen otettiin esiselvitettyinä neljä sijaintipaikkaa mukaan. Paikat valittiin hankkeen rahoitusmuodon (taserahoitus), keskeisen sijainnin sekä maanomistuksen perusteella. Sijaintipaikkoja tarkasteltiin ja vertailtiin kaavatilanteen, maanomistuksen, liikenneyhteyksien, pysäköinnin, käyttöasteen, rakennettavuuden sekä rakentamiskustannusten pohjalta.

 

Hankeselvityksen sijaintipaikasta on laatinut teknisen toimen toimeksiannosta arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, jolla on vahva kokemus liikuntapaikkahankkeista. Selvityksen tekoa on ohjannut ohjausryhmä johon on kuulunut tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistysjohtaja, liikuntasuunnittelija ja Vistan koulun rehtori. Selvityksessä on myös kuultu asiantuntijoina kaavoituspäällikköä ja rakennustarkastajaa sekä tehty kaupunkilaiskysely neljän vaihtoehtoisen kohteen osalta. Myös seuraparlamentti on antanut kannanottonsa sijaintiin liittyen.

 

Tarkastelussa mukana olleet sijaintipaikat olivat Urheilupuiston alue, Kauppatien alue, Kaaritien alue sekä Vistan koulukeskuksen alue. Paikoista laadittiin hankeselvitys, jossa vertailtiin eri rakennuspaikkoja edellä mainituin perustein. Hankeselvitys kokonaisuudessaan, kuntalaiskysely ja seuraparlamentin kannanotto ovat asian oheismateriaaleissa.

 

Selvitysten ja kyselyiden perusteella potentiaalisemmiksi rakennuspaikoiksi nousevat Kauppatien sekä Urheilupuiston alueet. Kauppatien sijainnin parhaana puolena voidaan pitää saavutettavuutta, sijainti on liikenneväylien sekä Vistan koulun suhteen optimaalisessa paikassa. Huonoina puolina voidaan pitää rakennuskustannuksia pohjaolosuhteiden ollessa heikot, sijoittumista kaupunkirakenteeseen sekä tarvittavaa kaavapoikkeamista -tai muutosta.

 

Urheilupuiston hyvinä puolina voidaan pitää toteuttamisvalmiutta, edullisimpia rakentamiskustannuksia sekä sijoittumista kaupunkirakenteeseen. Huonoina puolina voidaan pitää etäisyyttä Vistan koulukeskukseen ja lukioon. Lisääntyvä liikenne ja urheilupuiston pysäköintijärjestelyt on tuotu kannanotoissa esiin mutta kaavavaiheen liikenneselvitys alueen lisärakentamisen tuomista haitoista ei osoita liikenneteknistä tai pysäköintiin liittyvää ongelmaa uudella kaavarakenteella vaikka halli urheilupuistoon sijoittuisikin.

 

Täysin optimaalista ratkaisua selvitystyö ei tuonut esille ja selvityksen ohjausryhmässäkin näkemykset parhaasta sijainnista jakaantuivat hyvin pitkälti tasan näiden kahden potentiaalisimman vaihtoehdon välillä. Asukaskyselyssä nämä kaksi kohdetta ovat lähellä toisiaan ja suodattaessa kyselyn tulokset pelkkiin liikuntapaikan käyttäjiin nousee Kauppatien muiden kohteiden edelle, kuten seuraparlamentin kannanottokin antaa ymmärtää.

 

Tarkasteltaessa kahta päätavoitetta hankkeelle niin huomataan, että urheilupuiston alueelle sijoitettuna sisäliikuntahalli saadaan huomattavasti muita kohteita edullisimmilla kustannuksilla mutta käyttöasteen osalta ei saavuteta kaikkein optimaalisinta tasoa vaikkei se kokonaisuudessaan liikuntatilalle huonoksi jääkkään. Kauppatien osalta taas voidaan todeta rakentamiskustannusten olevan huomattavasti suuremmat mutta käyttöaste todennäköisesti saataisiin hyvin korkealle.

 

Sisäliikuntahalliselvitys on käynnistetty niistä lähtökohdista, että sisäliikuntahalli tulee Paimioon toteuttavaksi lähivuosien aikana, joten ratkaiseviksi tekijöiksi kohteiden välillä nousee toteuttamisvalmius -ja realistisuus. Kauppatien sijainnin osalta toteutettavuudessa ja rakentamiskustannuksissa on epävarmuus- ja riskitekijöitä, jolloin hankkeen realistinen jatkosuunnittelu ja toteutuskin eivät puolla Kauppatien valintaa tarkemman hankesuunnittelun kohteeksi. Myöskin hankkeen toteutuskustannuksille tulee nykyisessä taloustilanteessa sekä kaupungin investointikyvyn huomioon ottaen olettaa maksimaalista käyttöastetta suurempi painoarvo.

 

Yllämainitut asiat ja selvitykset huomioiden lautakunnalle esitetään, että sisäliikuntahalliselvitystä jatketaan alustavan hankesuunnitelman laadinnalla urheilupuiston alueelle asemakaavan mukaiseen sijaintiin.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että sisäliikuntahalliselvitystä jatketaan suunnitellusti laatimalla alustava hankesuunnitelma sisäliikuntahallille urheilupuiston alueelle.

 

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi Mervi Kuuselan tehneen Petri Kuisman kannattamana vastaehdotuksen, että sisäliikuntahallin sijaintipaikka olisi Kauppatien alueella, joten asiasta on äännestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Lautakunta hyväksyi äänestystavan yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät "Jaa" ja ne, jotka kannattavat tehtyä vastaehdotusta, äänestävät "Ei".

Suoritetun äänestyksen tulos:
"Jaa"
Berg Rauno
Mulari Marika
Lujala Tanja
Kinnunen Lauri
Tommila Liisa
Taipale Ville
Määttänen Markku

"Ei"
Kuusela Mervi
Kuisma Petri

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen äänin 7 jaa ja 2 ei hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

Petri Kuisma jätti eriävän mielipiteen.

 

 

Tekninen lautakunta 08.12.2022 § 88 

 

 

Tiivistelmä: Sisäliikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen.

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Sisäliikuntahallin hankesuunnitelmaa on laadittu urheilupuiston alueelle kesän ja syksyn aikana. Hankesuunnitelmaa on tehty laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa, asiaa on käsitelty hankeryhmän kokouksissa, seuraparlamentissa ja suunnitelman laatimisen tiimoilta on järjestetty keskustelutilaisuus 15.6.2022, jossa oli läsnä kaikkien sidosryhmien, toimielinten ja käyttäjien edustus. Palautteen, vuorovaikutuksen ja hankeryhmätyöskentelyn kautta tekninen toimi on valmistellut sisäliikuntahallin hankesuunnitelman urheilupuiston alueelle.

 

Rakennushankkeen koko on noin 2 500 brm2 ja investoinnin alustava kustannusarvio hankesuunnitelman pohjalta noin 7,3 miljoonaa euroa (alv 0 %) syyskuun 2022 hintatasossa.

 

Sisäliikuntahallin suunnittelun päälähtökohtana on ollut niin seurojen kuin terveys- ja koululiikunnan tarpeet. Kenttien osalta pääpainopiste on palloilulajeissa ja niihin on tarkoitus toteuttaa lentopalloa, koripalloa, sulkapalloa sekä futsalia, käsipalloa ja salibandya tukevat kentät. Katsomo on hankesuunnitelmassa sijoitettu parvelle ja avautuvan seinälle nostettavan rakenteen ansiosta myös juoksusuora pystytään parvikerrokselle toteuttamaan. Rakennuksen suunnittelussa otetaan kokonaisvaltaisesti esteettömyys huomioon sekä rakennuksen tilojen tehokas käyttö.

 

Hankesuunnitelma pitää sisällään aulan läheisyydessä myös monitoimitilan, jota voidaan käyttää ryhmäliikuntatilana muun muassa vanhusten tervesysliikuntaan ja suuremmissa turnaus- tai yleisötilaisuuksissa palvelemaan yleisöä aulatilan laajennuksena yhdessä aulan kahvion ja wc-tilojen kanssa.

 

Pukuhuoneet on ryhmitelty palvelemaan eri toimintoja ja henkilökunnalle toteutetaan omat pukutilat. Nämä kaikki sijoitetaan ns. likaisen ja puhtaan käytävän välille, jolloin eri toimintoihin pääsee kaikista pukuhuoneista. Vaate- ja ulkojalkinesäilytys toteutetaan käytäville ja kenttien puolelle on varattu tarpeelliset varastot niin seurojen kuin koululiikunnan tarpeisiin.

 

Tekniset ratkaisut pitävät sisällään liikuntasalin vapaan korkeuden kahdeksan (8) metriä, esiintymis- ja juhlatilanteiden av-tekniikan huomioimisen, synteettisen lattiarakenteen sekä betonirakenteisen alapohjan ja betoni- tai teräsrakenteisen runkoratkaisun. Julkisivu voidaan toteuttaa betoni- tai metallipintaisella elementtirakenteella.

 

Urheilupuiston rakennuspaikalle on varattuna asiakaspysäköintipaikkoja noin 170 sekä noin 10 paikkaa mopoautoille ja mopoille. Tämän lisäksi on esitetty omat varaukset linja-autoille sekä polkupyörille. Alustavassa tonttisuunnittelussa on otettu huomioon myös jäähallin tarpeet ja parannettu liikennejärjestelyitä erillisillä kevyen liikenteen väylillä sekä liittymäjärjestelyillä. Sisäliikuntahallin sivuun jäävä metsäalue säilytetään sellaisenaan, joten koko rakennusaluetta ei hyödynnetä.

 

Hankesuunnitelman tarveselvityksestä voidaan todeta, että sisäliikuntahalli tukisi kaikkia mahdollisia kohderyhmiä, niin liikunnan, nuorisotoiminnan kuin kulttuuritoiminnan aloilla. Lakisääteiset palvelut koululaisten liikuntatuntien ja HYTE-toiminnan suhteen mahdollistuvat entistä monipuolisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Kaupungin toteuttamat valtionavusteiset liikunta- ja kulttuuritoiminnan ryhmät sekä lasten kerhotoiminnan toteuttaminen saavat tarpeelliset tilat säännöllisen harrastustoiminnan edistämiseksi. Yksityis- ja yritysasiakkaille vapautuu tarpeelliset tilat kaupungin nykyisistä liikuntatiloista ja myös uudesta sisäliikuntahallista. Seuratoiminnan laajentuminen uusille kohderyhmille ja liikuntalajeille tukee kaupunkilaisten liikunnallisesti aktiivisempaa elämäntapaa.

 

Sisäliikuntahallin hankesuunnitelma kokonaisuudessaan on pykäläasian liitteenä ja sitä esitellään lähemmin kokouksessa. Hankesuunnitelmasta pyydetään eri toimielimiltä lausunnot ennen sen lopullista vahvistamista.

 

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää:

a) hyväksyä hankesuunnitelman osaltaan ja
b) pyytää lausunnot hyvinvointi- ja koulutuslautakunnilta, seuraparlamentilta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta 17.02.2023 mennessä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Koulutuslautakunta 20.01.2023 § 7 

 

 

Tiivistelmä: Koulutuslautakunta antaa sisäliikuntahallin hankesuunnitelmasta lausuntonsa.

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p. 02 474 5311

 

Koulutuslautakunnalta pyydetään lausuntoa oheismateriaalina olevasta hankesuunnitelmasta.

 

Sisäliikuntahallihankkeen valmistelussa ovat olleet mukana sekä sivistysjohtaja, Vistan koulun rehtori että Vistan koulun liikunnan aineenopettajat, jotka opettavat liikuntaa myös lukiossa. Suunnittelussa koululiikunnan näkökulmat on huomioitu.

 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lumiainen Jyrki

 

Päätösehdotus: Koulutuslautakunta päättää lausuntonaan todeta hankesuunnitelmasta seuraavaa: suunnittelussa on huomioitu koululiikunnan näkökulmat ja tarpeet hyvin. Hallin sijaintivaihtoehtojen arvioinnissa on tuotu esiin eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Ehdotettu sijainti Urheilupuistossa antaa koululiikunnalle nykyistä merkittävästi nykyistä paremmat puitteet. Käytännössä uuteen liikuntahalliin siirtyisi pääasiallisesti ainakin Vistan koulun vuosiluokkien 7-9 liikunnan opetus, mikä osaltaan vapauttaa salivuoroja koulukeskuksen liikuntasaleista myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Halli sijoittuisi myös kohtuullisen matkan päähän Kriivarin koulusta, jota suunnitellaan laajennettavaksi lähivuosina. Tältäkin osin Urheilupuiston sijainti on Paimion kasvatus- ja opetuspalveluiden näkökulmasta kokonaisuutena hyvin tulevaisuuden puitteita kehittävä. Hallihankkeesta päätettäessä ja lopullista tilaohjelmaa hyväksyttäessä on huomioitava erityisesti liikunnan opettajien työskentelyolosuhteet: he tarvitsevat mahdollisuuden käyttää ohjaajien pukeutumis- ja pesutiloja sekä toimistotilaa työpäivien aikana. Lisäksi tarvitaan riittävästi varastotilaa koululiikunnan välineiden säilyttämiseen sekä näihin tiloihin toimivat kulkuyhteydet ulkokautta urheilukentän suunnasta. Koulutuslautakunta puoltaa esitettyä hankesuunnitelmaa ja toivoo, että sisäliikuntahallihanke voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Lauri Simola teki seuraavan vastaehdotuksen:

Koulutuslautakunta päättää lausuntonaan todeta hankesuunnitelmasta seuraavaa: suunnittelussa on huomioitu koululiikunnan näkökulmat ja tarpeet hyvin. Hallin sijaintivaihtoehtojen arvioinnissa on tuotu esiin eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Ehdotettu sijainti Urheilupuistossa antaa koululiikunnalle nykyistä merkittävästi nykyistä paremmat puitteet. Käytännössä uuteen liikuntahalliin siirtyisi pääasiallisesti ainakin Vistan koulun vuosiluokkien 7-9 liikunnan opetus, mikä osaltaan vapauttaa salivuoroja koulukeskuksen liikuntasaleista myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Halli sijoittuisi myös kohtuullisen matkan päähän Kriivarin koulusta, jota suunnitellaan laajennettavaksi lähivuosina. Tältäkin osin Urheilupuiston sijainti on Paimion kasvatus- ja opetuspalveluiden näkökulmasta kokonaisuutena hyvin tulevaisuuden puitteita kehittävä.
Koulutuslautakunta katsoo, että liikuntahallin hankesuunnitelmassa tulee huomioida myös seuraavat yleisurheilusuorituspaikat: hiekka-alue hypyille sekä heittolajien harjoitteluun häkki, josta heittosuoritukset tehtäisiin kangasta tai pressua vasten. Sen lisäksi, että edellä mainitut harjoituspaikat palvelisivat paimiolaisia yleisurheiluharrastajia, ja heittohäkki myös pesäpalloilijoita, ne mahdollistaisivat useammille oppilasryhmille samanaikaisen liikuntahallinkäytön.
Hallihankkeesta päätettäessä ja lopullista tilaohjelmaa hyväksyttäessä on huomioitava erityisesti liikunnan opettajien työskentelyolosuhteet: he tarvitsevat mahdollisuuden käyttää ohjaajien pukeutumis- ja pesutiloja sekä toimistotilaa työpäivien aikana. Lisäksi tarvitaan riittävästi varastotilaa koululiikunnan välineiden säilyttämiseen sekä näihin tiloihin toimivat kulkuyhteydet ulkokautta urheilukentän suunnasta.
Koulutuslautakunta puoltaa esitettyä hankesuunnitelmaa edellä mainituin lisäyksin ja huomioin ja toivoo, että sisäliikuntahallihanke voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Jäsen Aleksi Hermonen kannatti Simolan tekemää vastaehdotusta.

Kun pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti keskustelun asiasta. Koska sivistysjohtajan tekemästä pohjaehdotuksesta oli tehty  poikkeava, kannatettu vastaehdotus, oli asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys.

Pohjaehdotusta kannattivat puheenjohtaja Kallio sekä jäsenet Virtanen, Aro, Hemmilä, Pirhonen, Toivonen ja Uotila. Simolan tekemää vastaehdotusta kannattivat jäsenet Simola ja Hermonen.
Esittelijän pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-2.

Koulutuslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Hyvinvointilautakunta 26.01.2023 § 13 

 

 

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon Paimion sisäliikuntahallin hankesuunnitelmasta.

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 

Hyvinvointilautakunnalta on pyydetty lausuntoa Paimion sisäliikuntahallin hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on kokouksen oheismateriaalina.

 

Sisäliikuntahallin valmistelussa ovat hyvinvointilautakunnan toimialueelta mukana olleet liikuntasuunnittelija sekä sivistysjohtaja.

Suunnittelussa on huomioitu erityisesti terveysliikunnan näkökulma sekä liikunnallisen elämän tavan mahdollistaminen kaikille kuntalaisille. 

 

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää lausuntonaan todeta Paimion sisäliikuntahallisuunnitelmasta seuraavaa: Suunnittelussa on huomioitu hyvin hallin käyttömahdollisuudet usealle palloilulajille sekä terveysliikunnan harrastajille. Hallin suunnittelussa on huomioitu saavutettavuus ja esteettömyys sekä tilojen muunneltavuus. Paimiossa on tällä hetkellä sisäliikuntaharrastajilla tilanpuute, erityisesti saavutettavien tilojen osalta, johon suunniteltu sisäliikuntahalli tuo kaivattua helpotusta. Suunnitelmassa on huomioitu seuratoimijoiden lisäksi myös kansalaisopiston ja HYTE-ryhmien toimintamahdollisuudet hallissa. Mm. varastotilojen ja henkilökunnan työtilojen yhteiskäyttömahdollisuus liikuntapalveluiden, kansalaisopiston, HYTE:n ja koulujen liikunnanopettajien kanssa on tärkeä toimintaedellytys hallin monipuoliselle käyttämiselle.
Halli sijoittuu suunnitelmassa Urheilupuiston alueelle, mikä on sijainniltaan ja hallisuunnitelman mukaisesti mahdollinen paikka erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten harrastamiseen. Urheilupuisto ei ole ollut kaikkien paimiolaisten seuratoimijoiden ensisijainen toive. Urheilupuiston sijainti on myös haasteellinen saavuttaa esim. liikuntarajoitteisille ja seniorikäyttäjille koska matka keskustasta on ylämäkeen nousemista koko matkalta ja urheilupuisto sijaitsee keskusta-alueen laidalla, muista palveluista erillään. Mikäli halli toteutuu Urheilupuiston alueelle, tulee kaupungin sisäisen palveluliikenteen suunnittelussa huomioida reitit ja aikataulut siten, että niillä tuetaan ikäihmisten ja erityisryhmien hallinkäyttömahdollisuuksia.
Sisäliikuntahallin suunnitelmassa on varattu erikseen esteetön monitoimitila sekä kokoustila, mitkä tarjoavat liikuntamahdollisuuksien lisäksi myös muiden pienryhmien käyttöön (mm. HYTE- ja kulttuuritoimijoiden) toimitiloja. Suunnitelmassa mainitaan sisäliikuntahallin mahdollisuudet laajentaa aiempaa suurempien tilaisuuksien toteuttamista Paimiossa. Tällöin hallin suunnittelussa tulee huomioida myös suurien kulttuuritapahtumien äänentoiston ja esitystekniikan sekä tilankäytön tuomat vaatimukset, mm. valaistuksen suhteen, ulkojalkineiden käyttömahdollisuudet salitiloissa sekä näyttämö- ja katsomarakenteiden sijoittelussa.

Hyvinvointilautakunta puoltaa esitettyä hankesuunnitelmaa ja toivoo, että sisäliikuntahalli voidaan toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Päätös: Päätöehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Sisäliikuntahalliselvitys, hankesuunnitelman vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 02.03.2023 § 15  

361/10.04.03/2022  

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Tekninen lautakunta pyysi sisäliikuntahallin hankesuunnitelmasta lausunnot hyvinvointi- ja koulutuslautakunnilta, seuraparlamentilta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta. 17.02.2023 määräaikaan mennessä lausunnot saatiin hyvinvointilautakunnalta, koulutuslautakunnalta, nuorisovaltuustolta sekä seuraparlamentilta.

 

Jokaisessa lausunnossa hanketta pidettiin positiivisena ja kannatettavana eikä itse hankesuunnitelmaan ollut huomautettavaa. Koulutuslautakunta toi esille tarpeet työntekijöiden ja toiminnan suhteen, jotka huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa. Hyvinvointilautakunta toi esiin sijainnin liikuntarajoitteisten sekä seniorikäyttäjien osalta. Hankesuunnitelmavaiheessa tätä asiaa pohdittiin ja päädyttiin siihen, että esimerkiksi Tillintuvalla kokoontuu eläkeläisyhdistys, jolloin tässä suhteessa sijainti urheilupuistossa voidaan hyväksyä. Hyvinvointilautakunta toi esiin myös tilaisuuksien järjestämisen hallissa, johon jo hankesuunnitelmassa olikin varauduttu.

 

Nuorisovaltuusto toi lausunnossaan esille, että Kauppatien sijainti olisi sijoitukseltaan paras muun muassa urheilupuiston metsän, pysäköinnin, liikkumisen ja palveluiden läheisyyden perusteella. Metsän osalta voidaan todeta, että asia on ratkaistu asemakaavoituksessa, pysäköinti on mitoitettu nykyisten ohjeiden mukaisesti ja merkittävää parannusta on tulossa nykytilanteeseen nähden. Liikkumisen suhteen asiaa tarkasteltiin mutta keskeinen sijainti taajamarakenteessa ja koululaisten liikuntatuntien sijoittuminen muutoinkin urheilupuistoon puolti tai ei ainakaan poissulkenut urheilupuiston sijaintia.

 

Seuraparlamentti toivoo lausunnossaan pysäköinnin huomioimista sekä heittolajien huomiointia, jos ei sisäliikuntahallin yhteyteen niin muussa kaupungin sisätilassa. Parlamentti esittää myös yläkerran katsomon toteuttamista teleskooppisena, jotta juoksusuoran mahdollisimman leveä käyttö toteutuisi. Pysäköinti ja liikennejärjestelyt toteutetaan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisesti, heittohäkin sijoittaminen ja toteuttaminen tullaan tarkastelemaan tarkemmassa suunnittelussa, kuin myös katsomon toteuttaminen teleskooppisena.

 

Lautakuntien lausunnot ovat liitettynä pykäläasiaan, seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnot ovat pykälän oheismateriaaleissa.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että lausunnot eivät antaneet aihetta päivittää tai muuttaa itse hankesuunnitelmaan ja, että lausuntojen huomiot koskien tarkempaa suunnittelua, huomioidaan hankesuunnitelman raameissa tarkemmassa suunnittelussa. Lautakunta päättää vahvistaa sisäliikuntahallin hankesuunnitelman.

 

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi Liisa Tommilan tehneen Rauno Bergin kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, perusteluinaan seurojen laajempi kuuleminen. Lautakunta ei ollut asiassa yksimielinen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä, jonka lautakunta hyväksyi yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "Jaa" ja ne, jotka kannattavat tehtyä asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "Ei".

Suoritetun äänestyksen tulos:
"Jaa"
Kuisma Petri
Mulari Marika
Lujala Tanja
Lehto Sami
Kuusela Mervi
Taipale Ville
Määttänen Markku

"Ei"
Tommila Liisa
Rauno Berg

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen äänin 7 jaa ja 2 ei, jatkaa asian käsittelyä.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.