Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 6


 

Suunnittelutarveratkaisuhakemus aurinkosähkövoimalalle Tarvasjoentie

 

Ympäristölautakunta 24.01.2023 § 6  

12/10.03.01/2023  

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Rakennustarkastaja Petri Vastamäki 02 474 5340

 

 

Hakija on toimittanut 9.11.2022 Paimion ympäristölautakunnan käsiteltäväksi suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, jossa haetaan lupaa rakentaa kiinteistölle 577-432-1-41 osoitteeseen Tarvasjoentie 156 aurinkosähkövoimala, jonka koko on noin 2 MW ja joka on laajuudeltaan noin kaksi hehtaaria. Hankkeelle on liityntälupa läheiseen keskijänniteverkkoon.

 

Hankkeen lupanumero rakennusvalvontaohjelmassa 2023-1

 

Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen: Paimionjokilaakson viljelymaisema. Maisema-alue kuuluu valtakunnalliseen maisema-alueiden inventointiin (VAMA 2021), joka otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. MRL 24 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Esitetty voimalan rakennuspaikka sijaitsee Varsinais-Suomen maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Rakennuspaikka kuuluu kaavassa myös kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen. Tätä aluetta koskien maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää mm. että: "Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida. Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä."

 

Kaavoittajan lausunto:

Nyt haettava rakennuspaikka sijaitsee Paimionjoesta itään, lähimmillään noin 500 metrin päässä sijoittuen varsin lähelle maisema-alueen reunaa. Voimalan alue sijaitsee maantien varrella, suhteellisen tasaisella peltokuviolla. Lähiympäristön metsäsaarekkeiden ja pienien korkeuserojen vuoksi alue ei näy kovin laajalle kaukomaisemassa. Valtakunnallisten ja maakunnallisten maisema-arvojen vuoksi aurinkovoimalan laajuuteen ja siihen liittyvien rakenteiden sijoitukseen, korkeuteen ja näkymiseen maiseman osana tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maantieltä kohti jokilaaksoa avautuvien näkymien vuoksi voimala-alueeseen liittyvät rakenteet tulee toteuttaa mahdollisimman matalina eikä tien varrelle tule rakentaa näköesteitä.

Edellä esitetyin perustein ja esitetyt näkökohdat huomioiden puollan suunnittelutarveratkaisua.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri-vastuualue on antanut 30.11.2022 ehdollisen naapurinkuulemislausunnon.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueidenkäytön yksikkö on antanut lausunnon 14.12.2022:

Koska suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, vaikutuksia maisemaan on arvioitava erityisen tarkasti. Myös hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen on syytä arvioida hakemuksessa esitettyä tarkemmin. Lupahakemuksen käsittelyssä on huomioitava seuraavaa. Arvioinnin tueksi tarvitaan tarkempia tietoja suunnitellusta voimalasta, mm. aurinkopaneelien ryhmittymisestä, mitoista ja ulkonäöstä, rakenteista ja perustamistavasta. On myös tarpeen tietää, mistä alueelle kuljetaan, miten huolto tapahtuu ja miten tiet perustetaan, tarvitaanko maanvaihtoja, ja minkälaista kasvillisuutta ja käyttöä aurinkovoimala-alueen maapinnalle on suunnitteilla, miten pitkäksi ajaksi käyttöä suunnitellaan ja onko alue tarkoitus sen jälkeen palauttaa viljelykäyttöön. Ensisijaisesti olisi tarkasteltava mahdollisuuksia sijoittaa voimala arvokkaan maisema-alueen ulkopuolelle, ja mikäli se ei ole mahdollista, etsiä ratkaisu, jolla maisemahaittoja voidaan mahdollisimman hyvin lieventää.

 

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti, ja huomautuksia ei ole jätetty.

 

Luvanhakija on lisäperustellut hakemustaan 5.1.2023:

Suunnitelman  kohteena olevalle aurinkopaneelikentällä ei suoriteta massanvaihtoja. Liittymä ja huoltoreitti tulee olla liikennöitävässä kunnossa, joka vahvistetaan hiekalla tai kalliomurskeella.

Paneelikenttää ei voida sijoittaa maisema-alueen ulkopuolelle, koska ulkopuolinen alue ei ole hakijan omistuksessa sekä sähköverkkoon liittymisen edellytyksenä oleva keskijänniteverkko etääntyy liikaa aurinkopaneelikentästä. Paneelien alla ja välissä on tarkoitus kasvattaa nurmea eli viljely näiltä osin jatkuu.

Alue palautuu kokonaan viljelykäyttöön aurinkopaneelien käyttöiän jälkeen. Rakennelmat ovat purettavissa ja osin kierrätettävissä.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Edellä mainituin perustein ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan liitteenä olevan päätösasiakirjan 2023-1 mukaisesti.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

 Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätöksen antopäivä x.x.2023.
Päätökseen lisätään muutoksenhakuohje.


Ote
-hakijalle

Tiedoksi
-ELY-keskus
-Turun museokeskus