Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.12.2022/Pykälä 96 

Turun Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, tuulivoimahanke

 

Ympäristölautakunta 08.12.2022 § 96  

345/10.03.01/2022  

 

Tiivistelmä: Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien Paimion  ympäristölautakunnan päätöksiä 21.6.2022 § 47, 48, 49, 50, 51,               52.

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Rakennustarkastaja Petri Vastamäki puh. 02 474 5340, petri.vastamaki(at)paimio.fi

 

Selostus asiasta:

 

Turun hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa lautakunnan 21.6.2022 kokouksessaan tekemistä  tuulivoimaloiden rakennuslupapäätöksistä. Päätöksillä on hyväksytty kuuden tuulivoimalan rakennuslupasuunnitelmat ja vähäiset poikkeamiset tuulivoimaosayleiskaavasta.

 

Lausuntoa on pyydetty 7.11.2022 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 15.12.2022 saakka.

 

Rakennuslupapäätöksillä on hyväksytty kuuden napakorkeudeltaan 119 m, kokonaiskorkeudeltaan 200 m ja teholtaan 5.6 MW Vestas 162 tuulivoimalan rakentaminen.

 

Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ympäristölautakunta on myöntänyt haetun vähäisen poikkeamisen tuulivoimaosayleiskaavan määräyksiin rakennusalueen rajan ylitykselle asemapiirustuksen mukaisesti Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella.

 

Valituksen lautakunnan päätöksistä on tehnyt Johanna Kaunonen, vaatimuksena ensisijaisesti päätösten kumoaminen. Toisijainen vaatimus on rakennuslupapäätösten oikaisu siten, että päätös perutaan ja tehdään uusi päätös. 

 

Elisa Oyj:n tekemässä valituksessa vaatimuksena on ympäristölautakunnan päätöksen kumoaminen lainvastaisena tuulivoimala WT1 osalta.
 

Rakennuslupahakemuksen käsittely

 

Hakemuksesta on kuultu naapureita julkisella kuulutuksella 22.4. - 13.5.2022 välisenä aikana, jona aikana hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä verkkosivuilla sekä rakennusvalvontatoimistossa. Kuulutus on julkaistu myös Kunnallislehdessä ja Salon Seudun sanomissa 22.4.2022.

 

Lupahakemuksesta jätettiin 4 muistutusta/kannanottoa määräaikaan mennessä. Muistutuksen jätti Turun Ursa ry, Elisa Oyj, Hyso-Pöylän puolesta ry ja Huso-Pöylän puolesta ry:n puheenjohtaja.

 

Muistutuksissa esiintuotuja asioita on mm:
-lentoestevaloista aiheutuvat haitat
-mahdolliset haitat Elisa Oyj:n radiomastolle
-melu- ja välkehaitat, luontoarvot, turvallisuusasiat, kiinteistöjen arvonaleneminen ja muut haitat asukkaille, ympäristöluvantarve.

Muistutukset on huomioitu päätöksenteossa.

 

Lausunnon lupahakemuksesta on antanut pelastuslaitos, ympäristönsuojelusihteeri, ympäristöterveydenhuolto, kaavoittaja ja luvanhakija on hakenut lausunnon puolustusvoimilta. Lausunnot ovat kirjattuna päätöksen liitteenä olevalla rakennusvalvontaohjelman lupa-asiakirjalla. Lupa-asiakirjaan on lisäksi kirjattu hankkeen tarkempia yksilöintitietoja.

 

Luvanhakija on laatinut 24.5.2022 päivätyn vastineen lupahakemuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lapahakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin liittyen.

 

Kaavatilanne: Alueelle on hyväksytty Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, jossa Paimion osalle on merkitty kuuden tuulivoimalan rakennuspaikka. Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.
 

Tuulivoimaloille haettiin rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista (MRL 175 §) osayleiskaavan määräyksestä. Tuulivoimaloiden siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle.

 

Vähäisen poikkeamisen myöntäminen rakennuslupakäsittelyn yhteydessä on perusteltu: Hakija on hakemuksessaan esittänyt hyväksyttävät perustelut ja erityiset syyt poikkeamiselle tuulivoimaosayleiskaavan määräyksistä. Tuulivoimalat on sijoitettu osayleiskaavan mukaisesti tuulivoimaloiden alueelle (tv). Roottoreiden lavat ulottuvat ajoittain ja osittain tv-alueiden ulkopuolelle. Kyseinen poikkeaminen ei aiheuta haittaa voimassa olevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia verraten kaavanmukaiseen rakentamiseen.


Ympäristölautakunta on todennut laissa määriteltyjen  rakennusluvan myöntämisen edellytysten täyttyvän ja myöntänyt haetut rakennusluvat. Lupapäätökseen on otettu tarpeelliset määräykset, jotka koskevat rakennustyön suorittamista ja haittojen rajoittamista.

 

Lautakunnan päätöksistä tehtyjen valitusten sisältö on samansisältöinen kuin lupahakemuksesta jätettyjen muistutusten. Muistutuksissa esitetyt asiat on huomioitu lupapaharkinnan yhteydessä.

 

Vastaus valituksessa esitettyihin asiakohtiin:

 

Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle on ratkaistu Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavassa.

 

Poikkeamiselle osayleiskaavan määräyksistä tuulivoimaloiden alueeksi merkityn alueen ylitykselle on esitetty erityinen syy. Rakennusvalvontaviranomainen voi  MRL 171 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää MRL 175 § mukaisen vähäisen poikkeamisen rakennusluvan yhteydessä. Vähäisen poikkeamisen lakiin liittyvät edellytykset on katsottu toteutuneen.

 

Osayleiskaavamääräyksissä ei ole erikseen melumääräyksiin liittyviä kaavamääräyksiä tai viittauksia, suunnittelussa on käytetty voimassaolevia säädöksiä ja raja-arvoja.

 

YVA-menettelyn tarve on selvitetty aikaisemman ja rauetetun poikkeasmishakemuksen yhteydessä, jolloin käsittelyssä oli 5.6 MW tuulivoimalat (lausunto ELY 26.10.2021 ja sähköpostikeskustelu 8.12.2021).

 

Tuulivoimalat eivät ympäristönsuojelulain perusteella vaadi ympäristölupaa:

"Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 luetellaan toiminnat, joilla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:

toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta (YSL 27.2 § 1 kohta),

jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista (YSL 27.2 § 2 kohta),

toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27.2 § 3 kohta),

ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28 §)."

 

Kaavamääräysten ja rakennuslupaehdon mukaan voimaloiden tulee olla säädettävissä siten etteivät melu- ja välkehaitat ole kohtuuttomia.

 

Rakennuslupahakemukset ovat lehdissä kuulutettu ja hakemukset ovat olleet nähtävänä internetissä sekä rakennusvalvontatoimistossa. Rakennuslupapäätökset on lähetty muistutuksen jättäneille tiedoksi.

 

Elisa Oyj:lle on annettu kaavoitusvaiheessa ilmoitus/lausuntopyyntö 22.3.2013 tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta. Elisa Oyj ei ole käyttänyt kaavoitusvaiheessa mahdollisuutta vaikuttaa voimaloiden sijoittumiseen radiomaston läheisyyteen.

 

Elisa Oyj:n muistutus on huomioitu lupaharkinnassa. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai kaavanmukaisten alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiistämättä tuulivoimalan rakentaminen osayleiskaavaan perustuen aiheuttaa haittaa radiomastolle ja sen toiminnalle, jota ei ole kaavassa huomioitu.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan selostuksen ja vastauksen esitettyihin asiakohtiin ja toimittaa pyydetyt asiakirjat. Lautakunta esittää lausuntonaan, että rakennuslupien myöntämisen edellytykset täyttyvät.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi Turun hallinto-oikeus

 

 


 

Turun Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, tuulivoimahanke

 

Ympäristölautakunta 08.12.2022 § 96  

345/10.03.01/2022  

 

Tiivistelmä: Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien Paimion  ympäristölautakunnan päätöksiä 21.6.2022 § 47, 48, 49, 50, 51,               52.

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Rakennustarkastaja Petri Vastamäki puh. 02 474 5340, petri.vastamaki(at)paimio.fi

 

Selostus asiasta:

 

Turun hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa lautakunnan 21.6.2022 kokouksessaan tekemistä  tuulivoimaloiden rakennuslupapäätöksistä. Päätöksillä on hyväksytty kuuden tuulivoimalan rakennuslupasuunnitelmat ja vähäiset poikkeamiset tuulivoimaosayleiskaavasta.

 

Lausuntoa on pyydetty 7.11.2022 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 15.12.2022 saakka.

 

Rakennuslupapäätöksillä on hyväksytty kuuden napakorkeudeltaan 119 m, kokonaiskorkeudeltaan 200 m ja teholtaan 5.6 MW Vestas 162 tuulivoimalan rakentaminen.

 

Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ympäristölautakunta on myöntänyt haetun vähäisen poikkeamisen tuulivoimaosayleiskaavan määräyksiin rakennusalueen rajan ylitykselle asemapiirustuksen mukaisesti Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella.

 

Valituksen lautakunnan päätöksistä on tehnyt Johanna Kaunonen, vaatimuksena ensisijaisesti päätösten kumoaminen. Toisijainen vaatimus on rakennuslupapäätösten oikaisu siten, että päätös perutaan ja tehdään uusi päätös. 

 

Elisa Oyj:n tekemässä valituksessa vaatimuksena on ympäristölautakunnan päätöksen kumoaminen lainvastaisena tuulivoimala WT1 osalta.
 

Rakennuslupahakemuksen käsittely

 

Hakemuksesta on kuultu naapureita julkisella kuulutuksella 22.4. - 13.5.2022 välisenä aikana, jona aikana hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä verkkosivuilla sekä rakennusvalvontatoimistossa. Kuulutus on julkaistu myös Kunnallislehdessä ja Salon Seudun sanomissa 22.4.2022.

 

Lupahakemuksesta jätettiin 4 muistutusta/kannanottoa määräaikaan mennessä. Muistutuksen jätti Turun Ursa ry, Elisa Oyj, Hyso-Pöylän puolesta ry ja Huso-Pöylän puolesta ry:n puheenjohtaja.

 

Muistutuksissa esiintuotuja asioita on mm:
-lentoestevaloista aiheutuvat haitat
-mahdolliset haitat Elisa Oyj:n radiomastolle
-melu- ja välkehaitat, luontoarvot, turvallisuusasiat, kiinteistöjen arvonaleneminen ja muut haitat asukkaille, ympäristöluvantarve.

Muistutukset on huomioitu päätöksenteossa.

 

Lausunnon lupahakemuksesta on antanut pelastuslaitos, ympäristönsuojelusihteeri, ympäristöterveydenhuolto, kaavoittaja ja luvanhakija on hakenut lausunnon puolustusvoimilta. Lausunnot ovat kirjattuna päätöksen liitteenä olevalla rakennusvalvontaohjelman lupa-asiakirjalla. Lupa-asiakirjaan on lisäksi kirjattu hankkeen tarkempia yksilöintitietoja.

 

Luvanhakija on laatinut 24.5.2022 päivätyn vastineen lupahakemuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lapahakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin liittyen.

 

Kaavatilanne: Alueelle on hyväksytty Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, jossa Paimion osalle on merkitty kuuden tuulivoimalan rakennuspaikka. Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.
 

Tuulivoimaloille haettiin rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista (MRL 175 §) osayleiskaavan määräyksestä. Tuulivoimaloiden siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle.

 

Vähäisen poikkeamisen myöntäminen rakennuslupakäsittelyn yhteydessä on perusteltu: Hakija on hakemuksessaan esittänyt hyväksyttävät perustelut ja erityiset syyt poikkeamiselle tuulivoimaosayleiskaavan määräyksistä. Tuulivoimalat on sijoitettu osayleiskaavan mukaisesti tuulivoimaloiden alueelle (tv). Roottoreiden lavat ulottuvat ajoittain ja osittain tv-alueiden ulkopuolelle. Kyseinen poikkeaminen ei aiheuta haittaa voimassa olevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia verraten kaavanmukaiseen rakentamiseen.


Ympäristölautakunta on todennut laissa määriteltyjen  rakennusluvan myöntämisen edellytysten täyttyvän ja myöntänyt haetut rakennusluvat. Lupapäätökseen on otettu tarpeelliset määräykset, jotka koskevat rakennustyön suorittamista ja haittojen rajoittamista.

 

Lautakunnan päätöksistä tehtyjen valitusten sisältö on samansisältöinen kuin lupahakemuksesta jätettyjen muistutusten. Muistutuksissa esitetyt asiat on huomioitu lupapaharkinnan yhteydessä.

 

Vastaus valituksessa esitettyihin asiakohtiin:

 

Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle on ratkaistu Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavassa.

 

Poikkeamiselle osayleiskaavan määräyksistä tuulivoimaloiden alueeksi merkityn alueen ylitykselle on esitetty erityinen syy. Rakennusvalvontaviranomainen voi  MRL 171 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää MRL 175 § mukaisen vähäisen poikkeamisen rakennusluvan yhteydessä. Vähäisen poikkeamisen lakiin liittyvät edellytykset on katsottu toteutuneen.

 

Osayleiskaavamääräyksissä ei ole erikseen melumääräyksiin liittyviä kaavamääräyksiä tai viittauksia, suunnittelussa on käytetty voimassaolevia säädöksiä ja raja-arvoja.

 

YVA-menettelyn tarve on selvitetty aikaisemman ja rauetetun poikkeasmishakemuksen yhteydessä, jolloin käsittelyssä oli 5.6 MW tuulivoimalat (lausunto ELY 26.10.2021 ja sähköpostikeskustelu 8.12.2021).

 

Tuulivoimalat eivät ympäristönsuojelulain perusteella vaadi ympäristölupaa:

"Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 luetellaan toiminnat, joilla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:

toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta (YSL 27.2 § 1 kohta),

jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista (YSL 27.2 § 2 kohta),

toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 27.2 § 3 kohta),

ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28 §)."

 

Kaavamääräysten ja rakennuslupaehdon mukaan voimaloiden tulee olla säädettävissä siten etteivät melu- ja välkehaitat ole kohtuuttomia.

 

Rakennuslupahakemukset ovat lehdissä kuulutettu ja hakemukset ovat olleet nähtävänä internetissä sekä rakennusvalvontatoimistossa. Rakennuslupapäätökset on lähetty muistutuksen jättäneille tiedoksi.

 

Elisa Oyj:lle on annettu kaavoitusvaiheessa ilmoitus/lausuntopyyntö 22.3.2013 tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta. Elisa Oyj ei ole käyttänyt kaavoitusvaiheessa mahdollisuutta vaikuttaa voimaloiden sijoittumiseen radiomaston läheisyyteen.

 

Elisa Oyj:n muistutus on huomioitu lupaharkinnassa. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai kaavanmukaisten alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiistämättä tuulivoimalan rakentaminen osayleiskaavaan perustuen aiheuttaa haittaa radiomastolle ja sen toiminnalle, jota ei ole kaavassa huomioitu.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan selostuksen ja vastauksen esitettyihin asiakohtiin ja toimittaa pyydetyt asiakirjat. Lautakunta esittää lausuntonaan, että rakennuslupien myöntämisen edellytykset täyttyvät.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi Turun hallinto-oikeus