Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 87


 

Lausunto jätteen käsittelyn ja betonimurskeen hyödyntämisen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta, Totaalipurku Oy, Lieto

 

Ympäristölautakunta 01.11.2022 § 87  

674/11.01.07/2022  

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho, p. 02 4745290

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Paimion kaupungin lausuntoa otsikossa mainitusta hakemuksesta 31.10.2022 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/21581/2022.

Kaupunki on saanut jatkoaikaa lausunnon toimittamiselle 9.11.2022 saakka.

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa ylupa.avi.fi. Mikäli lausunnon antamista ei pidetä tarpeellisena, pyydetään siitä ilmoittamaan aluehallintoviraston kirjaamoon.

 

Totaalipurku Oy hakee ympäristölupaa rakentamisen jätteiden vastaanotolle ja käsittelylle (vastaanotettava määrä 68 090 tonnia ja kertavarastointimäärä enimmillään 82 340 tonnia vuodessa) sekä betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiselle maarakentamisessa Liedon kaupungin Tarvasjoen Rahkasuolle perustettavalle kierrätysasemalle. Kyseessä on uusi toiminta. Kiinteistö, jolle toimintaa suunnitellaan, on ojitettua suota.

 

Kyseessä on kiertotaloutta edistävä toiminta, mikä sinänsä on jätelainsäädännön tavoitteiden mukaista ja kannatettavaa, mutta missä kuitenkin pitää ottaa huomioon mahdollisten toiminnan aiheuttaminen ympäristöhaittojen ehkäiseminen. Toiminta sijoittuu Paimionjoen vesistöalueelle ja Juvankosken valuma-alueelle Liedon kaupungin Tarvasjoelle. Uusi teollinen toiminta ei saisi lisätä Paimionjoen vesistökuormitusta.

 

Paimion kaupunki on tehnyt toistakymmentä vuotta suunnitelmallista ja tuloksellista yhteistyötä Paimionjokivarren kuntien yhteisen toimijan, Paimionjoki-yhdistys ry:n, kanssa joen ekologisen tilan ja veden laadun parantamiseksi mm. virkistyskäytön edistämiseksi. Työtä viitoittaa tuore Paimionjoki paremmaksi -toimenpideohjelma vuosille 2022-2027.

 

Lisäksi Paimionjoki on erittäin tärkeä vesistö myös elinkeinonharjoittajien kannalta, sillä Paimiossa jokivarrella on monia marjan- ja vihannesviljelytiloja, jotka käyttävät joen vettä kasteluu. Tällöin pienetkin häiriöt kasteluveden laadussa voivat olla kohtalokkaita tilojen toiminnalle.

 

Paimionjoen valuma-alueelle suunniteltavia uusia teollisia hankkeita, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vesistön pilaantumisen vaaraa,  on siten tarkasteltava kriittisesti erityisesti vesiensuojelun ja veden laadun turvaamisen näkökulmasta.

 

Hakemuksen mukaan toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan pinnan muotoilun avulla reunaojiin ja sieltä edelleen viivästysaltaan kautta maastoon. Viivästysaltaaseen hakija esittää öljypuomia mahdollisten öljyvahinkojen torjumiseksi. Toisaalta hakemuksessa esitetään myös, että alueen pintavedet ohjautuvat avo-ojien kautta Heinojaan, joka purkaa vetensä lopulta Paimionjokeen. Matkaa toiminta-alueelta Paimionjokeen tulee ojia pitkin noin 3 km. Hakemuksesta ei saa selkeää käsitystä, miten hule/pintavedet on tarkoitus johtaa alueelta. Tämän vuoksi hulevesien purkureitti Paimionjokeen saakka tulee esittää kartalla.

 

Hakemuksessa esitetty öljypuomi ei ole riittävä keino torjua mahdollisen öljyvahingon seurauksena syntyvää vaaraa vesistölle. Ainakin hakemuksessa esitetyltä asfaltoidulta alueelta (joka on asemapiirroksen mukaan vain noin neljäsosa koko toiminta- ja varastointikentän pinta-alasta) pintavedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerotus- sekä näytteenottokaivon kautta viivästysaltaseen.

 

Suurin osa varastointikentästä on hakemuksen mukaan murskepintaista. Kentän maarakentamisessa käytetään purkubetonimursketta. Hakemuksesta ei käy selkeästi ilmi, onko jatkossa mahdollista, että pohjaveden pinta alueella vaihtelisi niin paljon, että se pääsisi tekemisiin purkubetonimurskeesta tehtyihin kenttärakenteisiin, jolloin haitta-aineiden liukeneminen voisi konkretisoitua. Epäselväksi myös  jää, miten murskepintaisella kentällä torjutaan mahdollinen työkoneista aiheutuva öljyvahinko ja estetään öljyisten vesien eteneminen viivästysaltaasta eteenpäin muutoin kuin öljypuomin avulla. Murskepintaisen kentän soveltuvuus betoni- ja tiilijätteen varastointiin herättää myös kysymyksen, onko pinta riittävän tiivis tällaisen jätteen varastointiin.

 

Laitoksen pintaveden tarkkailututkimustulokset tulisi toimittaa ELY:n lisäksi myös Paimion kaupunhin ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

 

Hakijalle ei tule myöntää lupaa aloittaa toimintaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska kyseessä on uusi toiminta.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi seuraavan lausunnon koskien Totaalipurku Oy:n ympäristölupahakemusta:

Hakemuksesta ei saa selkeää käsitystä, miten hule/pintavedet on tarkoitus johtaa alueelta. Tämän vuoksi hulevesien purkureitti Paimionjokeen saakka tulee esittää kartalla.

Hakemuksessa esitetty öljypuomi ei ole riittävä keino torjua mahdollisen öljyvahingon seurauksena syntyvää vaaraa vesistölle. Ainakin hakemuksessa esitetyltä asfaltoidulta alueelta (joka on asemapiirroksen mukaan vain noin neljäsosa koko toiminta- ja varastointikentän pinta-alasta) pintavedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerotus- sekä näytteenottokaivon kautta viivästysaltaaseen.

Laitoksen pintaveden tarkkailututkimustulokset tulee toimittaa ELY:n lisäksi myös Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Paimionjoen veden laadun turvaaminen uusien mahdollisten päästölähteiden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää niin virkistyskäytön kuin Paimiossa sijaitsvien elinkeinonharjoittajien, mm. marjan- ja vihannesviljelijöiden kastelutarpeen turvaamiseksi.

Hakijalle ei tule myöntää lupaa aloittaa toimintaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska kyseessä on uusi toiminta eikä hakija ole perustellut tarvettaan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin